Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Fri rettshjelp kan bli gitt i sakstyper som familiesaker, noen klagesaker til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) eller Rikstrygdeverket, erstatning for personskade, ved søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold. I andre saker kan en unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering. Dersom en har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, får en som regel ikke fri rettshjelp.

For å få fri rettshjelp er det et grunnvilkår at du er under rettshjelplovens inntektsgrenser. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246000 for enslige og kr 369000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100000. Det er bruttoinntekten som legges til grunn ved vurderingen. Ved formuesvurderingen er det nettoformuen som legges til grunn. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfellergjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i:

  • i barnevernsaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting, saker om kvinnemishandling
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der man som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel Fra 1. januar 2005 skal mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp betale en egenandel av bistanden.

En betaler ikke egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Når søker har årlig brutto inntekt under 100.000 kr skal det ikke betales egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (pt kr 1020). I fri sakførsel-saker utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til fem ganger salærsatsen. En betaler ikke merverdiavgift av egenandelen. Advokaten krever inn egenandelen.

Advokaten gir nærmere veiledning om fri rettshjelp.