Alminnelige oppdragsvilkår – Priser pr 1. februar 2018

Innledning

Advokatfirmaet Bernt Skoklefald vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med firmaets kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

Ved etablering av oppdrag for en ny klient, vil det normalt bli anmodet om forskuddsbetaling. Forskuddet vil bli avregnet mot senere faktureringer.

Gjennomføring av oppdraget

Advokat Bernt Skoklefald vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser:

  • Privatklienter: kr 1400 – 1800 ex mva kr 1750 – kr 2250 inkl mva
  • Forretningsdrivende: kr 1600 – 2000 ex mva kr 2000 – kr 2500 inkl mva

Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, samt advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Timeprisene inkluderer alle normale kontortekniske tjenester, herunder porto, kopiering med mer. Eventuelle reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg. Prisene kan endres med en måneds varsel.